ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่อารยธรรมล้านนา

- ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว